Restart Greece

 

Όροι Χρήσης

Οροι χρήσης

 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού χρησιμοποιήσετε τον δικτυακού τόπου www.restart-greece.gr  Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του site, υποδηλώνει την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης.

 

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.restart-greece.gr αποτελούν ιδιοκτησία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα νεολαίας και δια βίου μάθησης) και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. Μπορούμε να τροποποιήσουμε το παρόν κείμενο οποιαδήποτε στιγμή. Η χρήση όποιας υπηρεσίας αυτής μετά και την ανωτέρω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων χρήσης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται η χρήση του restart-greece.gr

 

 

1. Συναίνεση του Χρήστη

Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του restart-greece.gr . Επιπλέον δεσμεύεται όπως συμμορφώνεται με τους κανόνες του και απέχει από κάθε χρήση του www.restart-greece.gr η οποία είναι παράνομη ή/και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη. Η δικτυακή κίνηση του portal www.restart-greece.gr  καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσουμε.

 

 

3. Περιορισμοί Χρήσης της Υπηρεσίας

Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της Υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου.

 

 

4. Aδεια

H χρήση της Υπηρεσίας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/ και υπηρεσιών του www.restart-greece.gr εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή των Όρων Χρήσεως της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου της Υπηρεσίας, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

 

 

5. Περιορισμός Ευθύνης

Η χρήση του www.restart-greece.gr γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως οποιαδήποτε εγγύηση.

Kαταβάλoυμε προσπάθειες, ώστε το www.restart-greece.gr να περιέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Δεν δεσμευόμαστε όμως σε καμία περίπτωση ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρουμε οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Η συμμετοχή -για παράδειγμα- ομιλητών στο συνέδριο, καθώς και η γενικότερη φύση του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του www.restart-greece.gr . Επιπλέον ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.restart-greece.gr  ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

 

 

6. Πνευματική Ιδιοκτησία

To περιεχόμενο του restart-greece.gr ανήκει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων του www.restart-greece.gr . Εξαίρεση αποτελούν τα social feeds και το περιεχόμενο αυτών (twitter, liveblog, facebook, instagram) τα οποία μπορούν να διαμοιραστούν πάντα όμως αναγνωρίζοντας την ιδιοκτησία των πενυματικών δικαιωμάτων. ΕΙδικά δε στην περίπτωση χορηγών, τα πνευματικά δικαιώματα των σημάτων τους και της παρουσίας τους προστατεύονται από τον νόμο.

 

7. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το www.restart-greece.gr περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του και συνεπώς το www.restart-greece.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση. Η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο.

 

 

8. Αποζημίωση

Ο χρήστης δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του www.restart-greece.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως το www.restart-greece.gr, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

 

 

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων Χρήσης ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των Όρων Χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας κατά το Ελληνικό Δίκαιο.

 

10. Άρθρα, σχόλια αναγνωστών, αναδημοσιεύσεις άλλων ΜΜΕ και κοινωνικών δικτύων

 

Γνώμες, σχόλια και ενυπόγραφα άρθρα αναγνωστών, συντακτών ή τυχόν αναδημοσιεύσεις άρθρων άλλων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή ιστοσελίδων καθώς και ιστολογίων ή συνδέσμων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που αναρτούνται στο www.restart-greece.gr , δεν απηχούν και την γνώμη του www.restart-greece.gr  και του διαχειριστή.   Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω περιέχει περιέχομενο το οποίο χωρίς να είναι εμφανές στον διαχειριστη, αναρτήθηκε και  προσβάλει οποιονδήποτε, μπορεί να επικοινωνεί στέλνοντας e-mail στο : info@restart-greece.gr .